Overvannshåndtering

Hjem » Overvannshåndtering
Trifolia er din naturlige samarbeidspartner for prosjektering av åpen overvannshåndtering. Vi kan tilby høy kompetanse, rask levering og dokumentasjon som sikrer at din byggesak tilfredstiller myndighetenes krav. Vi samarbeider tett med både VA‐ingeniør og utførende på byggeplass, slik at vi får verifisert at løsningene vi kommer med fungerer som ønsket.

En gjennomtenkt plan for åpen håndtering av overvann vil ha stadig større verdi, tatt klimaprognosene i betraktning. En slik plan sikrer tilstrekkelig med permeable arealer, styrer overvann kontrollert til for eksempel regnbed eller permeable dekker, der det legges til rette for at vannet kan infiltreres i undergrunnen. Samtidig skal det ivaretas grep som forsinker regnvannet på sin ferd videre, til en flomvei som minimerer faren for materielle skader så mye som mulig. Og overvann er også en ressurs som både kan komme til nytte og glede i hagen!

Ta gjerne kontakt om også dere har fått krav om overvannsprosjektering i byggesaken! Vi ber om at henvendelser kommer skriftlig via vårt kontaktskjema

Gå til kontaktskjema for overvannshåndtering

Overvannshåndtering i hage i Oslo
Fugl bader i dam fra overvann i hage
Vanngress

Krav fra plan- og bygningsetaten

Plan‐ og bygningsetaten krever i de fleste byggesaker med byggverk nå at man beskriver hvordan overvannet skal håndteres. Det er krav om at overvann skal håndteres åpent og lokalt. Med åpent menes tiltak som etterligner naturens måte å ta hånd om overvann på (naturbasert overvannshåndtering). Fagområdet veg, utearealer og landskapsutforming har ansvar for virkemidler borettslag og tiltak for å utnytte overvann som en ressurs, samt å forebygge skade og ulempe som følge av overvann. Det betyr i praksis at det er behov for landskapsarkitekt til å utarbeide dokumentasjonen.

Trifolia har siden våren 2018 levert erklæring om ansvarsrett for prosjektering av naturbasert håndtering av overvann / åpen overvannshåndtering minst tiltaksklasse 2 i mer enn hundre byggesaker årlig i en rekke kommuner. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra både plan‐ og bygningsetaten, byggherrer, arkitekter og de som utfører arbeidene på tomten.

Vi har tilpasset prosjektstruktur også for mindre overvannsprosjekter i tiltaksklasse 1,

Vår prosjektering omfatter:

  • Utomhusplan som viser åpen og lokal overvannshåndtering
    • All overvannshåndtering vil komme tydelig frem. Punkthøyder, koter, avrenningsmønster, snødeponi etc. tegnes inn. Grøntstruktur iht beregning av Blågrønn Faktor vises også i planen.
  • Notat som redegjør for alle relevante forhold PBE trenger avklaring om.
  • Farevurdering for overvann, iht krav i kommuneplanen §4‐2
  • Beregning av blågrønn faktor
  • Beregning av overvannsmengder

Trifolia har et veletablert og svært tett samarbeide med VA‐avdelingen i Ingenia AS (www.ingenia.no), som bistår med beregning av overvannmengder og utredning om grunnvannstand, og også kan bistå på øvrige VA‐relaterte utfordringer. Vi har også nyttige kontakter innen geoteknikk i de tilfeller grunnvann eller dårlige grunnforhold kan påvirke prosjekteringen, og på foretak som kan stå for utførelsen av åpent overvann

Overvannshåndering har skapt vannbad i hage med